भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

सूचना

मिति २०७८।३।३१ गते प्रकाशित वि. नं.११०/२०७७-७८ इञ्‍जिनियरिङ सेवा, माइनिङ इञ्‍जिनियरिङ समूह, अधिकृत सातौ तह, खानी अधिकृतको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

वि.नं.२२-३१/२०७८-७९ प्रशासन सेवा, एकीकृत समूहको सहायक पाँचौं तहको मिति २०७९/०६/०१ गते संचालन भएको प्रथम पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

वि.नं.९९-१०७/२०७७-७८ प्रशासन सेवा, एकीकृत समूहको अधिकृत सातौं तहको मिति २०७९/०५/१८ गते संचालन भएको प्रथम पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।