भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

विज्ञापन

मिति २०७८।३।३१ गते प्रकाशित वि. नं.११०/२०७७-७८ इञ्‍जिनियरिङ सेवा, माइनिङ इञ्‍जिनियरिङ समूह, अधिकृत सातौ तह, खानी अधिकृतको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।