प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

विज्ञापन

प्रदेश निजामती सेवाका सहायक पाँचौ र चौथो तहको (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला/ समावेशी विज्ञापन ( २०८०-८१) सम्बन्धी सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2023/10/25.6.80-Adv-4-5.pdf

प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत आठौं र सातौं तहको (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला/ समावेशी विज्ञापन ( २०८०-८१) सम्बन्धी सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2023/09/final-28.5.80-Adv7.pdf

प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत एघारौं र अधिकृत नवौं तह (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा, खुला तथा समावेशीको विज्ञापन २०८०-८१

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2023/08/11-9-Adv-080.pdf

मिति २०७८।३।३१ गते प्रकाशित वि. नं.११०/२०७७-७८ इञ्‍जिनियरिङ सेवा, माइनिङ इञ्‍जिनियरिङ समूह, अधिकृत सातौ तह, खानी अधिकृतको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।