प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

लिखित नतिजा

वि.नं. १२५-१२८/२०७७-०७८ खुला तथा समावेशी, कृषि सेवा, एगृ ईको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.125-128-07778-एगृ-इको-एण्ड-मार्केटिङ्ग.pdf

वि.नं. १२२-१२३/२०७७-०७८ खुला तथा समावेशी, कृषि सेवा, बालि संरक्षण समूह, अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.122-123-07778-बालि-संरक्षण.pdf

वि.नं. ११८-१२१/२०७७-०७८ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बालि विकास समूह अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.118-121-07778-बालि-विकास.pdf

वि.नं. ११४-११७/२०७७-०७८(खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, वागवानी समूह अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.114-117-07778-बागवानी-समूह.pdf

वि.नं. ११२-११३/२०७७-०७८ कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.112-113-07778-कृषि-प्रसार-समूह.pdf

वि.नं. १५८-१५९/२०७७-०७८ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.158-159-07778-फिजियोथेराापी-समूह.pdf