प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

परीक्षा केन्द्र

शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन तथा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत सातौ तहको मिति २०८०/१०/१४ र १५ गते संचालन हुने परीक्षाको परीक्षा भवन र समय तोकिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/01/परीक्षा-भवन-कायम-गरिएको-सूचना.pdf

वि.नं. १०३-११३/२०७९-०८० प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह सहायक पाँचौ तहको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षाकेन्द्र र समय निर्धारण गरिएको सूचना ।