प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

परीक्षामा अनियमिता गर्ने उपर भएको कारवाही