प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

पछिल्ला अपडेटहरु

वि.नं. १५३/०७७-०७८ स्वास्थ्य सेवा,डेन्टिष्ट्री समूह, अधिकृत आठौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सिफारिस-सूचना-वि.नं.-153-077-78-dental-surgeon.pdf

वि.नं. १०७/०७७-०७८ (अन्तर सेवा)प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन/राजस्व समूह,अधिकृत सातौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सिफारिस-सूचना-वि.नं.-९९-१०७-078-79-अन्तरसेवा-1.pdf

वि.नं. १४०-१४१/०७७-०७८ विविध सेवा, कम्प्युटर ईन्जिनियर पद,अधिकृत सातौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सिफारिस-सूचना-वि.नं.-140-141-077-78-कम्प्युटर-इन्जिनियर-२२९-.pdf

वि.नं. २०-२१/०७९-०८० प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह,अधिकृत नवौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सिफारिस-सूचना-प्रशासन-नवौ-तह.pdf