भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

ppsc

वि.नं.२२-३१/२०७८-७९ प्रशासन सेवा, एकीकृत समूहको सहायक पाँचौं तहको मिति २०७९/०६/०१ गते संचालन भएको प्रथम पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।