प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

madhesh province

वि.नं. ११२-१२३/२०७७-०७८ तथा १२५-१२८/२०७७-०७८ कृषि सेवा, सवै समूह अधिकृत सातौ तहको सामुहिक छलफल तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सामूहिक-छलफल-र-अन्तरवार्ताकाो-सूचना-252525252525252525-दददददददददददद.pdf

वि.नं. १४६-१४८/०७७-०७८ (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा,शिक्षा प्रशासन समूह,निरीक्षण उपसमूह, अधिकृत सातौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सिफारिस-शिक्षा-प्रशासन-निरीक्षण.pdf

वि.नं. १४४/०७७-०७८ (खुला) शिक्षा सेवा,शिक्षा प्रशासन समूह,विज्ञान उपसमूह, अधिकृत सातौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सिफारिस-बिज्ञान.pdf

वि.नं. १४३/०७७-०७८ (खुला) शिक्षा सेवा,शिक्षा प्रशासन समूह,नेपाली उपसमूह, अधिकृत सातौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सिफारिस-नेपाली.pdf

वि.नं. १४२/०७७-०७८ (खुला) शिक्षा सेवा,शिक्षा प्रशासन समूह, अंग्रजी उपसमूह, अधिकृत सातौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/03/सिफारिस-अङ्ग्रेजी.pdf

वि.नं. १०६-१०८/२०७८-०७९ स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल टेक्निसियन, सहायक चौथो तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/सिफारिस-सूचना-वि.नं.-106-108-078-79-स्वास्थ्य-सेवा-बायोमेडिकल-टेक्निसियन.pdf

वि.नं. १००-१०५/२०७८-०७९ स्वास्थ्य सेवा, अ.न.मी. को सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/सिफारिस-सूचना-वि.नं.-100-105-078-79-स्वास्थ्य-सेवा-अनमि-पद.pdf