प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

Month: February 2024

वि.नं. १०६-१०८/२०७८-०७९ स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल टेक्निसियन, सहायक चौथो तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/सिफारिस-सूचना-वि.नं.-106-108-078-79-स्वास्थ्य-सेवा-बायोमेडिकल-टेक्निसियन.pdf

वि.नं. १००-१०५/२०७८-०७९ स्वास्थ्य सेवा, अ.न.मी. को सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/सिफारिस-सूचना-वि.नं.-100-105-078-79-स्वास्थ्य-सेवा-अनमि-पद.pdf

वि.नं. १२५-१२८/२०७७-०७८ खुला तथा समावेशी, कृषि सेवा, एगृ ईको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.125-128-07778-एगृ-इको-एण्ड-मार्केटिङ्ग.pdf

वि.नं. १२२-१२३/२०७७-०७८ खुला तथा समावेशी, कृषि सेवा, बालि संरक्षण समूह, अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.122-123-07778-बालि-संरक्षण.pdf

वि.नं. ११८-१२१/२०७७-०७८ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बालि विकास समूह अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.118-121-07778-बालि-विकास.pdf

वि.नं. ११४-११७/२०७७-०७८(खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, वागवानी समूह अधिकृत सातौ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

https://ppsc.p2.gov.np/wp-content/uploads/2024/02/विज्ञापन-नं.114-117-07778-बागवानी-समूह.pdf