प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

बिज्ञापन नं.विवरणडाउनलोड
७४-७९/०७८-७९वि.न.७४-७९/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिंङ समूह, सहायक पाचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचनावि.न.७४-७९/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिंङ समूह, सहायक पाचौ तहको सिफारिस (संशोधित) गरिएको सूचना
७४-७९/०७८-७९वि.न.७४-७९/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिंङ समूह, सहायक पाचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचनावि.न.७४-७९/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिंङ समूह, सहायक पाचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचना
७२-७३/०७८-७९वि.न.७२-७३/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचनावि.न.७२-७३/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचना
८२/२०७८-०७९वि.नं. ८२/२०७८-०७९ स्वास्थ्य सेवा,मे.ल्या.टे सहायक पाँचौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।वि.नं. ८२/२०७८-०७९ स्वास्थ्य सेवा,मे.ल्या.टे सहायक पाँचौ तहको सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
८०/२०७८-०७९वि.नं. ८०/२०७८-०७९ स्वास्थ्य सेवा,कम्युनिटि नर्सिङ समूह,पब्लिक हेल्थ नर्सिङ पद, सहायक पाँचौ तहको अन्तरवार्ता सिफारिश नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।वि.नं. ८०/२०७८-०७९ स्वास्थ्य सेवा,कम्युनिटि नर्सिङ समूह,पब्लिक हेल्थ नर्सिङ पद, सहायक पाँचौ तहको अन्तरवार्ता सिफारिश नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
९९-१०६/२०७७-७८प्रशासन सेवा (अप्राविधिक), सामान्य प्रशासन/ लेखा/राजस्व समूह अधिकृत सातौ तहको सिफारिश गरीएको सूचनावि.नं. ९९-१०६/२०७७-७८ प्रशासन सेवा (अप्राविधिक), सामान्य प्रशासन/ लेखा/राजस्व समूह अधिकृत सातौ तहको सिफारिश गरीएको सूचना
८३/२०७८-०७९स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समूह सहायक पाँचौ तह कोल्डचेन सुपरभाइजर पदको अन्तरवार्ता सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचनाबि.नं. ८३/२०७८-०७९ को स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समूह सहायक पाँचौ तह कोल्डचेन सुपरभाइजर पदको अन्तरवार्ता सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
७०-७१/२०७८-०७९स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समूह सहायक पाँचौ तह हेल्थ असिष्टेन्ट पदको अन्तरवार्ता सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचनाबि.नं. ७०-७१/२०७८-०७९ को स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समूह सहायक पाँचौ तह हेल्थ असिष्टेन्ट पदको अन्तरवार्ता सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
६७-६८/२०७८-०७९शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरिक्षण उपसमूह सहायक पाँचौ तह प्रा.स. पदको अन्तरवार्ता सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचनावि.नं. ६७-६८/२०७८-०७९ शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरिक्षण उपसमूह सहायक पाँचौ तह प्रा.स. पदको अन्तरवार्ता सिफारिस नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
५७-६४/२०७८-०७९वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री, सहायक पाँचौ तह, रेन्जर पदको सिफारिश गरिएको सूचनावि.नं. ५७-६४/२०७८-०७९ वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री, सहायक पाँचौ तह, रेन्जर पदको सिफारिश गरिएको सूचना
५६/२०७८-०७९कृषि सेवा, कृषि ईन्जिनियरिङ्ग समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचनावि.नं. ५६/२०७८-०७९, कृषि सेवा, कृषि ईन्जिनियरिङ्ग समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचना
५५/२०७८-०७९कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचनावि.नं. ५५/२०७८-०७९, कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचना
५४/२०७८-०७९कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचनावि.नं. ५४/२०७८-०७९, कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचना
५०-५१/२०७८-०७९कृषि सेवा, मत्स्य समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचनावि.नं. ५०-५१/२०७८-०७९, कृषि सेवा, मत्स्य समूह, सहायक पाँचौ तहको सिफारिस गरिएको सूचना
५२-५३/२०७८-०७९कृषि सेवा, एगृ.इको.एण्ड मार्केटीङ समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस वि.नं. ५२-५३/२०७८-०७९ कृषि सेवा, एगृ.इको.एण्ड मार्केटीङ समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
४९/२०७८-०७९कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचनावि.नं. ४९/२०७८-०७९ कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
४८/२०७८-०७९ कृषि सेवा, वाली विकास समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचनावि.नं. ४८/२०७८-०७९ कृषि सेवा, वाली विकास समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
४६-४७/२०७८-०७९कृषि सेवा, वागवानी समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचनावि.नं. ४६-४७/२०७८-०७९ कृषि सेवा, वागवानी समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
४५/२०७८-०७९कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचनावि.नं. ४५/२०७८-०७९ कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह सहायक पाँचौ तहको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
४३-४४/०७८-७९इन्जिनिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौ, ल्याब टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस सूचनाबि.नं. ४३-४४/०७८-७९, इन्जिनिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौ, ल्याब टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस सूचना
३६-३८/२०७८-०७९इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौ, सव इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचनाबिनं ३६-३८/०७८-७९, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौ, सव इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
३९-४०/२०७८-०७९ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह सहायक पाँचौ तह सव ईन्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचनावि.नं. ३९-४०/२०७८-०७९ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह सहायक पाँचौ तह सव ईन्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचना
३४-३५/२०७८-०७९ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह सहायक पाँचौ तह सव ईन्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचनावि.नं. ३४-३५/२०७८-०७९ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह सहायक पाँचौ तह सव ईन्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचना
३२-३३/२०७८-०७९ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह सहायक पाँचौ तह सव ईन्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचनावि.नं. ३२-३३/२०७८-०७९ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह सहायक पाँचौ तह सव ईन्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचना
३८/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह अधिकृत नवौं तह जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिशडाउनलोड
३०/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह जनरल मेडिसिन उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३१/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह जनरल सर्जरी उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३२/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३५/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह पे मेडिसिन उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३६/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३७/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, अब्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२३/०७७-७८कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२४/०७७-७८कृषि सेवा बागवानी समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२५/०७७-७८कृषि सेवा मत्सय समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२७/०७७-७८कृषि सेवा ला पो डे डे समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२८/०७७-७८कृषि सेवा बाली विकास समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२९/०७७-७८वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२०/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह वि एण्ड आ उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१९/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह हाइवे उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१८/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२१/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२२/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१२-१५/०७७-७८प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१६/०७७-७८प्रशासन सेवा लेखा समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१७/०७७-७८प्रशासन सेवा राजश्‍व समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड