भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं.२

जनकपुरधाम

बिज्ञापन नं.विवरणअन्तिम मितिदोब्बर दरस्तुर मितिडाउनलोड
१२-३९/०७७-७८प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत नबौं तह(अप्राविधिक/प्राविधिक) पदको खुला, समावेशी र अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन२०७८/०३/१६२०७८/०३/२३डाउनलोड