भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं.२

जनकपुरधाम

प्रदेश सेवाका विभिन्‍न पदहरुको पाठ्‍यक्रमहरु देहायक बमोजिमको छ ।

सि.नं.सेवाश्रेणी/तहसमूहउपसमूहपदप्रथम पत्रद्वितीय पत्रतृतीय पत्रखुला/आ.प्र.
नेपाल इञ्जिनियरिङ्गरा.प.तृतीयसिभिलबिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्टइञ्जिनियरडाउनलोडडाउनलोड-खुला
नेपाल इञ्जिनियरिङ्गरा.प.तृतीयसिभिलजनरल, हाइवे, हाइड्रोपावर, इरिगेशन, स्यानिटरी र एयरपोर्टइञ्जिनियरडाउनलोडडाउनलोड-खुला
नेपाल इञ्जिनियरिङ्गरा.प.तृतीयजियोलोजीजनरल जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी र इन्जिनियरिङ्ग जियोलोजीइञ्जिनियरडाउनलोडडाउनलोड-खुला