भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं.२

जनकपुरधाम

प्रदेश सेवाका विभिन्‍न पदहरुको पाठ्‍यक्रमहरु देहायक बमोजिमको छ ।

सि.नं.सेवाश्रेणी/तहसमूहउपसमूहपदप्रथम पत्रद्वितीय पत्रतृतीय पत्रखुला/आ.प्र.
इञ्जिनियरिङ्गरा.प.तृतीयसिभिलबिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्टइञ्जिनियरडाउनलोडडाउनलोड-खुला
इञ्जिनियरिङ्गरा.प.तृतीयसिभिलजनरल, हाइवे, हाइड्रोपावर, इरिगेशन, स्यानिटरी र एयरपोर्टइञ्जिनियरडाउनलोडडाउनलोड-खुला
इञ्जिनियरिङ्गरा.प.तृतीयजियोलोजीजनरल जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी र इन्जिनियरिङ्ग जियोलोजीइञ्जिनियरडाउनलोडडाउनलोड-खुला
इञ्जिनियरिङ्गअधिकृत नबौंसिभिलजनरलअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
इञ्जिनियरिङ्गअधिकृत नबौंसिभिलहाइवेअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
इञ्जिनियरिङ्गअधिकृत नबौंसिभिलवि. एण्ड आ.अधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
इञ्जिनियरिङ्गअधिकृत नबौंसिभिलस्यानिटरीअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
प्रशासनअधिकृत नबौंसामान्य प्रशासनअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१०प्रशासनअधिकृत नबौंलेखाअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
११प्रशासनअधिकृत नबौंराजश्‍वअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१२कृषिअधिकृत नबौंकृषि प्रसारअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१३कृषिअधिकृत नबौंबागवानीअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१४कृषिअधिकृत नबौंमत्स्यअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१५कृषिअधिकृत नबौंएगृ.इको. एण्ड मार्केटिङ्गअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१६कृषिअधिकृत नबौंला.पो.एण्ड डे.डे.अधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१७कृषिअधिकृत नबौंबाली विकासअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१८वनअधिकृत नबौंजनरल फरेष्ट्रीअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
१९स्वास्थ्यअधिकृत नबौंमेडिसिनजनरल मेडिसिनअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२०स्वास्थ्यअधिकृत नबौंसर्जरीजनरल सर्जरीअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२१स्वास्थ्यअधिकृत नबौंसर्जरीअर्थोपेडिक सर्जरीअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२२स्वास्थ्यअधिकृत नबौंरेडियोलोजीरेडियो डाइग्‍नोसिसअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२३स्वास्थ्यअधिकृत नबौंसाइक्याट्रीअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२४स्वास्थ्यअधिकृत नबौंपेडियाट्रिक्सपेडियाट्रिक मेडिसिनअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२५स्वास्थ्यअधिकृत नबौंएनेस्थेसियोलोजीअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२६स्वास्थ्यअधिकृत नबौंअब्स. एण्ड गाइनो.अधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२७स्वास्थ्यअधिकृत नबौंहेल्थ इन्सपेक्सनअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड
२८इञ्‍जिनियरिङ्गअधिकृत नबौंसिभिलइरिगेशनअधिकृत नबौं वा सो सरहडाउनलोडडाउनलोड