भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं.२

जनकपुरधाम

बिज्ञापन नं.विवरणअन्तिम मितिदोब्बर दरस्तुर मितिडाउनलोड
४०-४५/०७७-७८प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत सातौं तह(प्राविधिक) पदको बढुवाको विज्ञापन२०७८/०४/२०२०७८/०४/२७डाउनलोड
४६-७९/०७७-७८प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत एघारौं र नबौं तह(अप्राविधिक/प्राविधिक) पदको बढुवाको विज्ञापन२०७८/०४/२०२०७८/०४/२७डाउनलोड
८०-९८/०७७-७८प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत सातौं तह(अप्राविधिक/प्राविधिक) पदको बढुवाको विज्ञापन२०७८/०४/२०२०७८/०४/२७डाउनलोड
९९-१६५/०७७-७८प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत सातौं तह(अप्राविधिक/प्राविधिक) पदको खुला
र अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
२०७८/०४/२०२०७८/०४/२७डाउनलोड