भाषा छनौट गर्नुहोस ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम

पदाधिकारीहरु

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव

अध्यक्ष

श्री महारुद्र क्षा

सदस्य

डा. सुजाता देव

सदस्य