भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं.२

जनकपुरधाम

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव

अध्यक्ष

श्री महारुद्र झा

सदस्य

डा.सुजाता देव

सदस्य