प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

ग्यालरी

  • आयोगको प्रथम बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश ।

प्रमुख सचिवज्यू सँगको छलफल कार्यक्रम

  • आयोगको अध्यक्षज्यूद्वारा प्रमुख सचिवज्यूको स्वागत ।

अनलाइन दरस्तुर भुक्तानी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम

आयोगको दोश्रो वार्षिक प्रतिवेदन मा.प्रदेश प्रमुखज्यूलाइ पेश ।
  • आयोगको दोश्रो वार्षिक प्रतिवेदन मा. प्रदेश प्रमुखज्यूलाइ बुझाए पछिको फोटो ।