भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं.२

जनकपुरधाम

ग्यालरी

  • आयोगको प्रथम बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश ।

प्रमुख सचिवज्यू सँगको छलफल कार्यक्रम

  • आयोगको अध्यक्षज्यूद्वारा प्रमुख सचिवज्यूको स्वागत ।

अनलाइन दरस्तुर भुक्तानी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम

  • अनलाइन दस्तुर भुक्तानी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम