भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

बिज्ञापन नं.विवरणअन्तिम मितिदोब्बर दरस्तुर मितिडाउनलोड
३१-३९/२०७९-८०प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत सातौं तह(अप्राविधिक/प्राविधिक) पदको बढुवाको सूचना२०७९।०८।१४२०७९।०८।२१डाउनलोड
४०-८३/२०७९-८०प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत आठौं र सातौं तह(अप्राविधिक/प्राविधिक) पदको खुला, समावेशी र अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापनको सूचना२०७९।०८।१४२०७९।०८।२१डाउनलोड