प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

बिज्ञापन नं.विवरणअन्तिम मितिदोब्बर दरस्तुर मितिडाउनलोड
९९-१२०/२०८०-८१प्रदेश निजामती सेवाका सहायक पाँचौ र चौथो तहको (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला/ समावेशी विज्ञापन ( २०८०-८१) सम्बन्धी सूचना ।२०८०।७।२२२०८०।७।२९प्रदेश निजामती सेवाका सहायक पाँचौ र चौथो तहको (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला/ समावेशी विज्ञापन ( २०८०-८१) सम्बन्धी सूचना ।
७७-९८/२०८०-८१प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत सातौं तहको (प्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला/ समावेशी विज्ञापन ( २०८०-८१) सम्बन्धी थप सूचना ।२०८०।६।२४२०८०।७।१प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत सातौं तहको (प्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला/ समावेशी विज्ञापन ( २०८०-८१) सम्बन्धी थप सूचना ।
३९-७६/२०८०-८१प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत आठौं र सातौं तहको (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला/ समावेशी विज्ञापन ( २०८०-८१) सम्बन्धी सूचना ।२०८०।६।२४२०८०।७।१प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत आठौं र सातौं तहको (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला/ समावेशी विज्ञापन ( २०८०-८१) सम्बन्धी सूचना ।
३७-३८/२०८०-८१प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत एघारौं तह (प्राविधिक) पदहरुको बढुवा, खुला तथा समावेशीको थप विज्ञापन २०८०-८१२०८०।५।२७२०८०।६।३प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत एघारौं तह (प्राविधिक) पदहरुको बढुवा, खुला तथा समावेशीको थप विज्ञापन २०८०-८१
१-३६/२०८०-८१प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत एघारौं र अधिकृत नवौं तह (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा, खुला तथा समावेशीको विज्ञापन २०८०-८१२०८०।५।२७२०८०।६।३प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत एघारौं र अधिकृत नवौं तह (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको बढुवा, खुला तथा समावेशीको विज्ञापन २०८०-८१