Image

प्रदेश लोक सेवा आयोग,प्रदेश नं. २

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, PROVINCE No. 2

Image
दक्ष / विज्ञहरूको सूचीमा समावेश गर्न आवेदन फारम

FAQ's

 

परिचय

प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौंटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी जिम्मेवार र प्रतिष्पर्धी बनाउन लोक सेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधि तथा मापदण्ड बमोजिम हुने गरी मिति २०७६।०५।२२ मा आयोगको अध्यक्ष र २०७६।०७।०४ मा सदस्यहरुको नियुक्ति भई नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४४ उपधारा (१) मा व्यवस्था गरिए अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं. २, जनकपुरधाममा स्थापना गरिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष समेत गरी तीन जना पदाधिकारी रहन्छन् । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता रहेको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षको हुन्छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने कार्यहरु
पदपुर्तीः

विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरु सञ्चालन गरी आयोगले प्रदेश सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्दछ र स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दछ । त्यस्तै अन्य प्रदेश तथा स्थानीयतहका सरकारी सेवा र संगठित संस्थाहरुको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षाहरु आयोगले सञ्चालन गर्दछ ।

परामर्शः

प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐन, २०७६ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम देहायका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछः

(क) प्रदेश सेवाको पदको कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,

(ख) प्रदेश सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,

(ग) प्रदेश सेवाको पदमा छ महिना भन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(घ)कुनै एक प्रकारको प्रदेश सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको प्रदेश सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा र

(ङ) प्रदेश सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा।

संङ्गठित संस्थाको पदपुर्ती

प्रदेश तथा स्थानीयतहको संङ्गठित संस्थामा रहने पदपुर्ती समितिहरुमा आयोगबाट प्रतिनिधित्व रहन्छ । आयोगको सहमति लिएर सम्बन्धित संस्थाले विज्ञापन गर्दछन् र दरखास्त संकलन गर्दछन् । दरखास्तको विवरण प्रदेश लोक सेवा आयोगमा प्राप्त भएपछि आयोगबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ । उक्त उत्तरपुस्तिकाहरु परीक्षण गरी आयोगले लिखित नतिजा प्रकाशन गर्दछ । सम्बन्धित निकाय/संस्थाको पदपुर्ती समितिले लिखित परीक्षाबाट छनौंट भएका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता लगायत तोकिएको अन्य परीक्षण विधि सञ्चालन गरी स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ ।

कार्य सम्पादनकाे आधार

प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्ना निर्णय, काम-कारवाही र आचरणमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका मूलभूत मुल्यहरु प्रतिविम्बित गर्दै विद्यमान ऐन, कानूनको परिधिभित्र रही देहायका आठ सिद्धान्तका आधारमा कार्य सम्पादन गर्दछ ।

१. योग्यता (Principle of Merit) : आयोगबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगात्मक परीक्षाहरुमा अव्वल ठहर्ने उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिन्छ ।

२. स्वच्छता (Principle of Fairness) : आयोगका सम्पूर्ण काम कारवाहीमा इमान्दारिता, जिम्मेवारीता, विश्वसनियता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिन्छ । आयोगले लिने निर्णय र मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापलाई स्वच्छ एवं वस्तुपरक बनाउन आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत प्रबन्ध गरिन्छ ।

३. निष्पक्षता (Principle Impartality) : आयोगका निर्णय र परीक्षा सम्बन्धी काम कारवाही पुर्वाग्रह रहित सम्पादन गरिन्छ, कुनै पनि किसिमले कसैलाई पक्षपात गरिदैन ।

४. समान अवसर (Principle of Equal Opportunity) : तोकिएको योग्यता पुग्ने सबै नेपाली नागरिकलाई दरखास्त पेश गर्न समान अवसर प्रदान गरिन्छ ।

५. द्विअन्ध सिद्धान्त (Double-Blind Principle) : पदपूर्ति प्रक्रियाको कुनै एक गोप्य चरणमा संलग्न हुने पदाधिकारी, विज्ञ वा कर्मचारीलाई सो प्रक्रियाको अन्य चरणमा संलग्न गराइदैन र जानकारी समेत दिईदैंन ।

६. परिचय-शून्यता (Principle of Identity Masking) : उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नु अघि दोहोरो संकेतिकरण प्रक्रिया मार्फत उत्तरपुस्तिकाबाट दरखास्त दिने उम्मेदवारको परिचय अलग गरी उत्तरपुस्तिकाको निष्पक्ष र निर्वैयक्तिक परीक्षण सुनिश्चित गरिन्छ।

७. असलंग्नता (Principle of Non-Involvement) : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विज्ञका नातेदार आयोगबाट सञ्चालित कुनै पनि परीक्षामा उम्मेदवार भएको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी वा विज्ञलाई उक्त परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा संलग्न नहुने प्रणाली सुनिश्चित गरिन्छ ।

८. गोपनीयता (Principle of Secrecy) : परीक्षा प्रणालीलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन पदपूर्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरुमा आयोगले गोपनीयता कायम राख्दछ ।

सार्वजनिक सेवाको महत्व

- सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र व्यापक भएकोले परिश्रमी र सक्षम व्यक्तिलाई रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरु हुन्छन् ।

- प्रदेश सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा मार्फत जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र देखिने गरी समाजमा योगदान गर्न सकिन्छ।

- विविधतायुक्त समावेशी कार्य-वातावरण मार्फत बहुल समाजमा सेवा प्रवाहको अनुभव लिने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

- शिक्षा, तालिम र विभिन्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु मार्फत सिक्ने र व्यक्तित्व विकास गर्ने पर्याप्त अवसर मिल्दछ ।

- प्रदेश लोक सेवा आयोगको परीक्षा पद्धति पारदर्शी र विश्वसनीय हुने भएकोले कसैसँगको चिनजान र भनसुन बिना नै सक्षम व्यक्ति छनौट हुन्छन् ।

जानकारी राख्नु पर्ने मुख्य विषयहरु

- प्रदेश सेवाका पद तथा प्रदेश र स्थानीय तहको संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका प्रत्येक असार मसान्तका दिन आयोगको ववेसाइट ppsc.p2.gov.np मार्फत सार्वजनिक गरिन्छ ।

- पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन एवं अन्य सूचनाहरु आयोगको वेवसाइट तथा बिहिवार प्रकाशन हुने गोरखापत्रमा प्रकाशन हुन्छन् ।

- उम्मेदवारले दरखास्त बुझाउने प्रकृया आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुन्छ ।

- खुला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापनमा दरखास्त दिने म्याद २१ दिनको हुन्छ र थप ७ दिनसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन सकिन्छ ।

- दरखास्त दिने अन्तिम मिति (२१ औं दिन) सम्ममा सहायक स्तरको पदमा १८ वर्ष र अधिकृत स्तरको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र ३५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्दछ तर, महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको र अधिकृत नवौं तहको पदमा दरखास्त दिन ४५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्दछ ।

- विभिन्न पदका लागि आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यताहरु त्तत् सेवासँग सम्बन्धित कानूनमा तोकिएको हुन्छ । सम्बन्धित विज्ञापनमा समेत उक्त योग्यताहरु उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

- स्वास्थ्य सेवा तर्फका पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवार दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भैसकेको हुनुपर्दछ ।

- दरखास्त दिंदा नागरिकता, फोटो, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सूचनामा तोकिएको अन्य कागजात पेश गर्नु पर्दछ ।

- समावेशी समूहका विज्ञापनमा दरखास्त दिन सम्बन्धित कानूनमा सूचिकृत भए बाहेकका थर भएका उम्मेदवारहरुले आयोगले तोके अनुसार दरखास्त बुझाउने अन्तिम मितिभित्र जारी भएको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्दछ ।

- विज्ञापन हुने सबै पदका पाठ्यक्रमहरु आयोगको वेवसाइट ppsc.p2.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सूचना प्राप्त गर्ने माध्यमहरुः

आयोगको वेवसाइट ppsc.p2.gov.np मा निम्‍न विषयका सूचनाहरु उपलब्ध हुन्छन्

• पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका

• विज्ञापन, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा कार्यक्रम

• लिखित परीक्षा नतिजा तथा सिफारिसहरु

• प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका परीक्षा कार्यक्रम तथा लिखित परीक्षाका नतिजाहरु

• दरखास्त फारम र अन्य फारमहरु

• परीक्षामा अनियमितता गर्ने उपर भएको कारवाही

• ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु

• साप्ताहिक सूचना पत्र (बुलेटिन), त्रैमासिक समाचार पत्र र वार्षिक प्रतिवेदनहरु

• आयोगको अन्य सूचनाहरु

• आयोगका विज्ञापन तथा अन्य सूचनाहरु विहिवारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशन हुन्छन् ।

ठेगाना

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश न:-२, जनकपुरधाम, वार्ड न:-१, वकिल टोल , धनुषा, नेपाल

टेलिफोन नम्बर: ०४१-५९०२४७

Email:- info.ppsc@p2.gov.np