Image

प्रदेश लोक सेवा आयोग,प्रदेश नं. २

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, PROVINCE No. 2

Image
दक्ष / विज्ञहरूको सूचीमा समावेश गर्न आवेदन फारम
गृहपृष्ठ >> हाम्रो बारेमा >> आयोग संरचना
सि.न. फोटो विवरण
१.

नाम: श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव
पद: माननीय अध्यक्ष
नियुक्ति मिति:२०७६/०५/२२

२.

नाम: श्री महारुद्र झा
पद: माननीय सदस्य
नियुक्ति मिति:२०७६/०७/०४

३.

नाम:डा. सुजाता देव
पद: माननीय सदस्य
नियुक्ति मिति:२०७६/०७/०४