Image

प्रदेश लोक सेवा आयोग,प्रदेश नं. २

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, PROVINCE No. 2

Image
दक्ष / विज्ञहरूको सूचीमा समावेश गर्न आवेदन फारम
प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

विज्ञापन

अहिले कुनै विवरण उपलब्ध छैन। धन्यबाद!!

स्वीकृत नामावली

अहिले कुनै विवरण उपलब्ध छैन। धन्यबाद!!

परीक्षा केन्द्र

अहिले कुनै विवरण उपलब्ध छैन। धन्यबाद!!

लिखित नतिजा

अहिले कुनै विवरण उपलब्ध छैन। धन्यबाद!!

सिफारिस

अहिले कुनै विवरण उपलब्ध छैन। धन्यबाद!!

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव

अध्यक्ष

श्री महारुद्र झा

सदस्य

डा. सुजाता देव

सदस्य

श्री चिरन्जीवी गौतम

निमित्त सचिव